The English translation is below the Slovenian text.

V Kaliforniji rojeni potomec Starešiničev s Preloke, ki bi rad obiskal rojstni kraj svojih prednikov, nas prek Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. sprašuje, kdo so postavni možakarji na https://www.preloka.si/rojaki-po-svetu.html. Ker to ni prvo takšno vprašanje, je zdaj tu kar javni odgovor.

1bTo je pet sinov Ivana in Magdalene Starešinič s Preloke št. 52 (danes št. 10), prvi z leve je najstarejši – moj prastari oče Matija (rojen 1878). Za njim so se razvrstili po starosti Ivan (1882), Nikolaj (1890), Jure (1892) in Janko (1894).

Fotografija je nastala 12. julija 1917 v Pittsburghu, kamor je vseh pet bratov odšlo, kot rečemo, »s trebuhom za kruhom«. Štirje so potem v Ameriki tudi ostali in si tam ustvarili družine, le najstarejši Matija se je leta 1922 dokončno vrnil domov na Preloko, kjer so ga čakali kmetija, žena in dva sinova (starejši – Franc – je moj stari oče). Matija je z zaslužkom iz Amerike že takoj po vrnitvi domov začel graditi novo hišo, ki stoji še danes.

2bRod mojega pradedka Matije izvira s Preloke št. 18 (danes 29), kjer se je nekoč reklo po domače Pri rihtarju. Njegov stari oče Matija (po katerem je moj pradedek dobil ime) je bil namreč občinski rihtar – sodnik (v pomenu vaški župan).

Iz arhivskih dokumentov je mogoče tudi sklepati, da je bila hiša št. 18 tista lokacija oz. tisto »deblo«, iz katerega so se širile in razširile po Preloki številne »veje« Starešiničev. Poglejmo to širitev skozi čas in številke.

Mala poltisočletna zgodovina Starešiničev na Preloki

V urbarju gospostva Metlika iz leta 1593 je v župi Preloka navedenih 47 podložnikov s pripadajočimi dajatvami od posesti in med njimi je le eden s priimkom Starešinič: Lenak Ztarasÿnÿch, s pripisom <supan frey>, kar pomeni, da je bil kot župan v župi Preloka oproščen vseh podložniških dajatev od svoje hube.

17 let pozneje pa so v urbarju gospostva Metlike iz leta 1610 (pisan v nemščini) med 43 navedenimi podložniki že trije Starešiniči: poleg že omenjenega (Lenackh Staraschinitsch) še Michel Staraschinitsch in Michail Staraschinitsch.

2 stoletji pozneje pa je hiš s priimkom Starešinič na Preloki že 16. In še 100 let pozneje že 20.

Eden od mojih daljnih prednikov s Preloke št. 18 (oče teh petih bratov na fotografiji, Ivan) je torej zasnoval mojo vejo in mojo rojstno hišo, Preloko št. 52, današnjo št. 10.

In danes je Starešiničev in njihovih potomcev po svetu veliko veliko več kot v njihovi izvorni vasi. A Preloka jih čaka – tako realna kot virtualna Preloka!

Ana Starešinič (9. 5. 2022)

***************************************************************

The five Starešinič brothers in Pittsburgh in 1917

A Californian descendant of the Preloka’s Starešinič family planning to visit his ancestors birthplace would like to know who are the handsome men at https://www.preloka.si/rojaki-po-svetu.html. Since this is not the first such question, here is the answer.

1bThese are the five sons of Ivan and Magdalena Starešinič from Preloka no. 52 (today no. 10). The first from the left is the oldest – my great-grandfather Matija (born 1878). Following him from left to right are ordered from the oldest to the youngest: Ivan (1882), Nikolaj (1890), Jure (1892), and Janko (1894

The photo was taken on July 12, 1917, in Pittsburgh, where all five brothers went, as we say, "with their bellies for bread." Four of them then stayed in America and started families there, only the eldest, Matija, returned home to Preloka in 1922, where the farm, his wife and two sons awaited him (the elder – Franc – is my grandfather). With his earnings from America, Matija started building a new house immediately after returning home which is still standing today.

2zThe lineage of my great-grandfather Matija originates from Preloka no. 18 (now 29), known locally as »Pri rihtarju«. His grandfather Matija (after whom my great-grandfather was named) was »rihtar« – a municipal judge acting as a village mayor.

It can also be concluded from archive documents that house no. 18 was the location or the "trunk" from which numerous "branches" of the Starešinič spread throughout Preloka. Let's look at this expansion through time and numbers.

A little five centuries history of surname Starešinič in Preloka

In the »urbar« (land register) of the Metlika lordship from the year 1593, 47 subjects/serfs with the corresponding taxes from the estate are listed in the Preloka parish. Among them there is only one with the surname Starešinič: Lenak Ztarasÿnÿch, with the note <supan frey>, meaning he was exempt from all serf duties as the mayor of the Preloka parish.

17 years later, in the 1610 register of the Metlika lordship (written in German), there are already three surnames Starešinič among the 43 listed serfs: besides the already mentioned Lenackh Staraschinitsch), there are also Michel Staraschinitsch and Michail Staraschinitsch.

2 centuries later, there are already 16 houses with the surname Starešinič in Preloka. And yet another 100 years later there are already 20.

One of my distant ancestors from Preloka no. 18 (the father of these five brothers in the photo, Ivan) also established my birth house and branch – Preloka no. 52, today's no. 10.

And now, there are much more Starešinič descendants all around the globe than in Preloka, but Preloka awaits them all – both brick&mortar as well as online one!

Ana Starešinič (9. 5. 2022)