Meštrovićeva Belokranjka – odmevi od tod in tam

Prazniki so tu, da jih praznujemo, počastimo, kajne?

Spletna Preloka je ob letošnjem dnevu žensk objavila prispevek o tem, kako se je kipar Meštrović poklonil ženskam z monumentalnimi kariatidami na Avali, med njimi seveda poklonil tudi Lepi Anki - Belokranjki, ki pooseblja Slovenijo.

Za veliko noč smo se osredotočili na kapitele Meštrovićevih kariatid, oblikovane v stilizirane jerbase, s čimer je kipar to uporabno ljudsko obrt povzdignil v element svetovne kiparske umetnosti.

Za praznik dela pa še o tem, da se je Meštrović s temi svojimi granitnimi gracijami, ki prenašajo bremena in prinašajo dobrote, na poseben način poklonil (ženskemu) delu.
To pa je tudi priložnost, da strnemo vaše odzive na naše delo:

1a• Ker se dobro blago samo hvali, najprej pronicljiv komentar enega od naših obiskovalcev (T. J.): Preloka.si je z »Meštrovićevo Belokranjko" pripeljala Belo krajino na meddržavno raven, že prej pa z ladjo "Bela krajina" na svetovno raven, saj je Bela krajina z njo obplula svet, in to večkrat.

• Umestitev Bele krajine na svetovno raven – tudi z istoimensko ladjo po svetovnih morjih – je zapopadel tudi naš pesniško navdahnjeni obiskovalec S. B. Objavljamo njegov (ljudski) prispevek:
   Lepa Anka je ob morju stala,
   tam na produ cajtng brala.
   Črn Zamorec ladjo mim zafura:
   »Hej, ta Lepa, koliko je ura?«
(Prosto po Branku Jovanoviču Vunjaku - ''Brendiju'', ta prosto po Prešernu, ta prosto po slovenski ljudski pesmi Lepa Vida ali nič več prosto po ChatGPT.)

2• Enega od obiskovalcev (R. S.) so zbodle, kot sam zapiše, »uplivnice«: Meštrovićeve ženske nemo strmijo, trdno na svoji zemlji, kljubujejo času. Naše vplivnice pa živijo za trenutek in v trenutku, neprestano šarmirajo, se spogledujejo in pačijo, ponujajo pralni prašek, morda (glej vesti) politike in drugo našarano šaro. Šarmantne vplivnice prodajajo "vrednosti", kariatide podajajo vrednote. Slednje so graciozne, one druge večinoma (samo) suhe in (samo)všečne. Ene imajo črede sledilcev in sledilk, oboževalcev in oboževalk, druge pa imajo le obiskovalke in obiskovalce, med njimi tudi vplivnice, in tako sobivajo. Kariatide ženske-matere, zdaj le kot kulisa vplivnicam, bodo obstale, one druge pa bodo pozabljene v bitih digitalnih omrežij.

J. R.: Torej Srbi imajo Meštrovićevo Avalo in Kalemegdan, Črnogorci Lovćen z Njegošem, Hrvati Meštrovićeve galerije v Zagrebu in Splitu, Bosna kamnolom za Meštrovićeve skulpture, a Slovenija ima Belokranjko na Avali!

3• Umetnostnemu zgodovinarju (P. M.) pa ni ušla razporeditev kariatid na severno, po starih Rimljanih ugodnejšo stran, in južno ne tako udobno: Hrvatica, Slovenka, Bosanka in Dalmatinka na severu ter Šumadijka, Črnogorka, Makedonka in Vojvodinka na jugu. So imeli Rimljani prav?

• In komentar zgodovinarja (T. P.): V resnici je bil spomenik na Avali, ki naj bi združeval, kontroverzen že od vsega začetka in je kvečjemu – razdvajal. Prepir je bil zaradi samo 8 kariatid v državi z 9 banovinami, pa kako da je neznani vojak Srb, če pa je vendar neznan, pa spet zakaj ni spomenik postavljen neznanemu liberalcu, pa pozneje zakaj ne komunistu ... Morda pa to razdvajanje ne preseneča: ime Avala je hribu pri Beogradu dal turški general Ghazi Porca (Havala) in pomeni pregrada, ovira. Pač – nomes est omen!

Veseli nas, da je Meštrovićeva Belokranjka vzbudila toliko zanimanja, odmevov od tod in tam.

A. S. (1. 5. 2024)

 

O enem od naših prvih »merikancev«

The English translation is below the Slovenian text.

 Odločitev za odhod v tujino, kjer da bo boljše življenje, ni bila in ni nikoli lahka. Tam sredi 19. stoletja pa je bilo potrebno prav veliko poguma, celo drznosti, da so se posamezniki le na osnovi govoric in ugibanj odpravili v neznano, v nekakšno »Indijo Koromandijo« – v Ameriko.

Našim ljudem so bile sinonim za Ameriko vse do prve svetovne vojne Združene države Amerike (gl. tri obdobja izseljevanja). Tem izseljencem smo na Preloki rekli »merikanci«.

Za naše kmečke fante in može, vajene vasi in vaške skupnosti, poljedelskega dela, je bil prihod v ameriška naglo razvijajoča se industrijska mesta in tekmovalno družbo gotovo velik šok. Zanje je bila torej vožnja čez Atlantik – vožnja skozi stoletja. Toda nekateri posamezniki se niso odločili za večja mesta, ampak za podeželsko okolje, ki je bilo bolj podobno njihovi izvorni lokaciji.

Eden od prvih Preločanov, ki se je s trdim delom, smelostjo in sposobnostjo prilagodil novemu načinu življenja v »novem svetu« in uspel v svojem novem domu, je bil Janko Starešinič – Jamin. Rojen je bil 3. avgusta 1849 na Preloki št. 36 (danes št. 22), v Ameriko je odšel verjetno leta 1872.

1Kot vedo povedati njegovi pra-pravnuki, ki so nedavno navezali stike s Preloko.si, je najverjetneje »skočil z ladje« (»jumped ship«) v Charlestonu v Južni Karolini. Od tam ga je pot vodila v Severno Karolino, v podeželsko okrožje Sampson. Tam je spoznal družino Faircloth in začel delati na žagi. Kmalu se je poročil z njihovo hčerko Rebecco (gl. poročni list iz leta 1873). Za ta del Severne Karoline so značilni posebni borovi gozdovi (vrsta Pinus palustris), kjer so pridobivali smolo, glavno surovino za terpentin, takrat močno iskan in cenjen zlasti v ladjedelništvu in kot topilo. Veliko delovne sile je bilo potrebne tudi za sečnjo in žaganje lesa, ki so ga potem po Črni reki spravljali do obale. Janko, takrat že John, je bil dober in uspešen tesar. Zgradil je več hiš, ena od njih stoji še danes. Kot uspešen poslovnež je bil sprejet tudi med »masone« – v tamkajšnjo prostozidarsko ložo (»Freemasons«). Umrl je 11. novembra 1916 na svojem domu v Severni Karolini.

Njegovi potomci so nam poslali več njegovih fotografij, ganljivo je, da še vedno hranijo molitvenik, ki ga je vzel s sabo, ko je odhajal s Preloke. Tudi sicer imamo kar nekaj pričevanj, da so naši ljudje na to dolgo in nevarno pot v neznano jemali prav molitvenike.

2345

V arhivu Preloke.si najdete še več zgodb Preločanov in okoličanov, ki so šli s trebuhom za kruhom v ZDA (npr. tukaj). Najbolj množično so odhajali ob koncu 19. in v začetku 20. stoletja, največ v Pittsburgh, takrat središče ameriške jeklarske industrije. Na Preloki tako rekoč ni bilo hiše, ki ne bi imela tam kakega družinskega člana ali sorodnika.

Ana Starešinič (27. 4. 2024)

P. S.: Uredništvo »digitalne« Preloke se iskreno zahvaljuje Denise Cumbree Long za obsežno gradivo iz družinskega arhiva potomcev Janka Starešiniča in se veseli srečanja z njo morda kmalu še v »realni« Preloki.

************************************************************

About one of our first "Americans"

The decision to go abroad for a better life was not easy and is never easy. In the middle of the 19th century, it took a lot of courage, even audacity, for individuals to go to the unknown, to a "land flowing with milk and honey« - to America, based only on rumors and guesses.

To our people, the United States of America was synonymous with America until the First World War (see the three periods of emigration). We called these emigrants "Amerikans".

For our farm boys and men, accustomed to village communities and agricultural work, the arrival in America's rapidly developing industrial cities and competitive society must have been a great shock. For them it was a ride across the Atlantic - a ride through the ages. But some individuals did not emigrate to larger cities, but prefered the more rural areas that were more similar to their homeland.

Janko Starešinič - Jamin was one of the first residents of Preloka who, with hard work, courage and ability, adapted to a new way of life in the "new world" and succeeded there in his new home. He was born on August 3, 1849 at Preloka no. 36 (today no. 22), and he probably left for America in 1872.

1aAccording to his great-great-grandchildren, who recently contacted Preloka.si, he most likely "jumped ship" in Charleston, South Carolina. From there, his path led him to North Carolina, to rural Sampson County. There he met the Faircloth family and began working in a sawmill. He soon married their daughter Rebecca (see marriage certificate from 1873). This area of North Carolina is characterized by special pine forests (Pinus palustris species), where resin was extracted, the main raw material for turpentine, then highly sought after and valued especially in shipbuilding and as a solvent. A lot of labor was also needed for cutting lumber and sawing wood, which was then brought down the Black River to the coast. Janko, then already John, was a good and successful carpenter. He built several houses, one of which still stands today. As a successful businessman, he was also accepted among the "Masons" - the local Freemasons lodge. He died on November 11, 1916 at his home in North Carolina.

His descendants sent us several photos of him, and it is touching that they still keep the prayer book that he took with him when he left Preloka. Coincidentally, we have quite a few testimonies that our people took prayer books on this long and dangerous journey into the unknown.

 2a3a4a5a

In the Preloke.si archive, you can find even more stories of people from Preloka and the surrounding area who went to the USA »with a belly for bread« (e.g. here). Most of them left en masse at the end of the 19th and the beginning of the 20th century, and the primary destination was Pittsburgh, then the center of the American steel industry. There was practically no house on Preloka that did not have a family member or relative there.

Ana Starešinić (April 27, 2024)

P.S.: The editors of the "digital" Preloka sincerely thank Denise Cumbree Long for the extensive material from the family archive of Janko Starešinič's descendants and look forward to meeting her later this year in the "real" Preloka.

Gledališki igralec Stane Starešinič – 30. obletnica smrti

Danes mineva natanko 30 let od smrti našega rojaka Staneta Starešiniča in čez 4 dni bo minilo tudi 30 let, odkar počiva na preloškem pokopališču.

04 02aČeprav je vso svojo poklicno pot prehodil v slovenskem gledališču v Trstu, se je vse življenje štel za Preločana, kar kaže tudi njegova uradna vizitka. Rad in pogosto se je vračal domov in veliko prispeval h kulturnemu utripu Preloke in vse Bele krajine.

V zahvalo in v poklon smo mu Preločani skupaj z Občino Črnomelj postavili na Preloki spominsko ploščo.

A. S. (2. 4. 2024)

Kaj ima Meštrovićeva Belokranjka skupnega z veliko soboto?

Ob letošnjih velikonočnih praznikih se na Preloka.si posvetimo enemu redkih običajev, ki ga čas še ni uspel pomesti v zgodovino: to je tradicionalno nošenje velikonočnih jedi k žegnu.

Dandanes prinašamo (pripeljemo!) jedi blagoslovit večinoma v košarah, nekoč, ko so bile družine še številčne in ko je bil ta tovor kar težak, pa so ga ženske nosile na glavah, v jerbasih.

Jerbas za žegen je bil lepši kot tisti za vsak dan, prav tako svitek, s katerim je bil jerbas podložen. Poseben okras pa so bili štikani prtički, ki so pokrivali velikonočne dobrote. Gospodinje so kar tekmovale, katera bo imela lepšega.

Posebna umetnost pa je bila tudi nošnja na glavi. Spretnejše so to obvladale brez uporabe rok, seveda z nekaj poprejšnje vaje. Je pa nošenje na glavi neprimerno lažje kot recimo nošenje na boku, na hrbtu ali v naročju. In kot tako seveda ni vezano samo na naš prostor (gl. tukaj).

1 23a4

Prav jerbase, to uporabno ljudsko umetnost, ki se je v vsem svojem sijaju razkazovala ob velikonočnem žegnu, je kipar Ivan Meštrović na avalskih kariatidah povzdignil v monumentalno in brezčasno lepoto. Veliki mojster je kapitele osmih kariatid-mater namreč oblikoval kot stilizirane jerbase, seveda podložene s svitki. S tem je simbolno nakazal bremena, ki jih prenašajo ženske-matere, in tudi dobrote, ki nam jih prinašajo. Kajti tisto, kar umetnost je, ni ne les ne kamen, ni ne granit ne marmor, je nekaj več, je tisto onkraj prostora in časa!

5Ana Starešinič (31. 3. 2024, na velikonočno nedeljo)

P. S.: Naš prispevek o granitnih gracijah na Avali in Belokranjki med njimi, ki smo ga objavili za dan žensk, 8. marec, je zbudil kar nekaj zanimanja za zgodovino in preteklost in kar nekaj vaših odzivov. Strnili jih bomo v enem od naslednjih člankov. Veseli pa bomo tudi komentarjev na to velikonočno objavo.

 

 

Meštrovićeva Belokranjka

Nedavno se je v Klovićevih dvorih v Zagrebu iztekla velika pregledna razstava o Ivanu Meštroviću, posvečena kiparjevi 140. obletnici rojstva. Ta genialni umetnik svetovnih razsežnosti pa je še kako povezan tudi z nami Belokranjci. Ob robu zagrebške razstave sem to raziskovala in ugotovila, da ta povezava začuda ni bila doslej nikjer predstavljena, verjamem pa, da je nanjo vredno opozoriti. Pojdimo po vrsti.

Meštrović in Slovenci
Meštrović se je s Slovenci tesno povezal že kot 16-letni fantič, ko je prišel študirat na Dunaj in se je vključil v slovensko umetniško društvo Vesna. Z vesnanom Maksimom Gasparijem (da, prav tistim, ki je pozneje “standardiziral” slovenske narodne noše, gl. Sič, Gaspari) sta bila tudi “cimra” v najemniški sobici. Prijateljstvo ga je družilo tudi z Jožetom Plečnikom, ki ga je spoznal na arhitekturnih predavanjih pri profesorju Ottu Wagnerju. Kasneje, kot profesor, je bil mentor več slovenskim kiparjem.

1Meštrović in Bela krajina
Stik z Belo krajino pa je Meštrović poglobil na vrhuncu svojega umetniškega ustvarjanja, ko je v letih 1934–1938 zasnoval po ocenah stroke svoj največji in najkakovostnejši primerek sinergije kiparstva in arhitekture – monumentalni Spomenik neznanemu junaku na Avali pri Beogradu.

Spomenik ideji jugoslovanstva iz jablaniškega granita
Po 1. sv. vojni so take spomenike neznanemu vojaku postavljali tudi drugod po Evropi. Tedanji jugoslovanski kralj Aleksander I. pa si je želel skozi spomenik na Avali pokazati še več: idejo združitve južnoslovanskih narodov v eno državo. Spomenik naj bi bil umetniška upodobitev ideje jugoslovanstva, kakor jo je videl in razumel kralj z vzdevkom Zedinitelj (Ujedinitelj): ideal “enotnosti v različnosti”. To nalogo je zaupal takrat že svetovno znanemu umetniku Ivanu Meštroviću ter mu dal pri snovanju in izvedbi popolnoma proste roke glede estetskih kriterijev, glede simbolike in – denarja.

Pogodbo o gradnji je Meštrović podpisal 9. januarja 1934, slovesnost ob dokončanju spomenika je bila 4 leta pozneje, na takrat največji srbski praznik – vidovdan, 28. junija 1938. A njegov glavni pobudnik, kralj Aleksander, tega dogodka ni dočakal. Le nekaj mesecev potem, ko je na Avali položil temeljni kamen, so ga v Marseillu ubili (gl. op. 1).

Meštrović si je spomenik zamislil kot mavzolej, po zgledu grobnice perzijskega vladarja Kira. Veliki bloki za mavzolej so iz znamenitega kamnoloma v Jablanici, z levega brega Neretve v Bosni. Ta kamen je znan ne le po svoji temni lepoti, ampak tudi po trpežnosti in odpornosti. Čeprav brez okrasja, brez vsakih vojaških, verskih ali ideoloških obeležij, mavzolej deluje svečano, monumentalno.

Kariatide
Idejno težišče spomenika in nedvomno izvirna umetniška rešitev pa je osem kariatid, ki podpirajo masivni kamniti strop grobnice. Vendar to niso iz antične umetnosti znane kariatide kot okamenela dekleta-svečenice, ampak so ženske-matere, ki stražijo, varujejo poslednje počivališče svojih sinov (gl. op. 2)

2

Vse te kolosalne Meštrovićeve ženske imajo identične somatske značilnosti, torej so si po konstituciji podobne, s čimer je nakazan njihov skupni izvor. Vrnitev h koreninam nakazuje tudi to, da so vse ženske bose, – bose na svoji zemlji, v stiku z njo (gl. op. 3). Njihovi kapiteli so stilizirani jerbasi, podloženi s svitki, torej nosijo bremena in tudi dobrote. In podpirajo ne le tri, ampak prav vse vogale tega mogočnega kolosa na vrhu Avale.

Razlikujejo pa se po tem, da je vsaka od njih “oblečena” v stilizirano narodno nošo določene narodne entitete. Simbolizirajo torej združitev teh entitet v eno državo in kot take so nosilke koncepta jugoslovanstva, modela “enotnost v različnosti”.

Razporeditev kariatid
Po zapiskih njihovega avtorja in po značilnostih narodnih noš se ve, da so to Slovenka, Hrvatica, Šumadijka, Črnogorka, Bosanka, Dalmatinka, Makedonka (v nekaterih virih Južnosrbijanka, gl. Ignjatović) in Vojvodinka (Banatčanka, gl. Ignjatović).

3Meštrović je kariatide razporedil zelo premišljeno in domišljeno. Na zahodni strani, torej na vhodu v mavzolej, “stražijo” štiri kariatide: na levi, severni strani Hrvatica in Slovenka, na južni Šumadijka in Črnogorka. Na izhodu so – na severni strani Bosanka in Dalmatinka, na južni pa Makedonka in Vojvodinka.

4Belokranjka pooseblja Slovenijo
Da je Meštrovićeva Slovenka na Avali “oblečena” v Belokranjko, je mogoče sklepati po avtorjevih zapiskih in po oblačilnih značilnostih, kakor jih je Meštrović poznal mdr. tudi prek že omenjenega “cimra” Maksima Gasparija (gl. Sič, Gaspari). Seveda gre za umetnikovo stilizacijo, umetniško interpretacijo belokranjske narodne noše, tako kot tudi vseh drugih narodnih noš na avalskih kariatidah. Npr. ob Slovenki stoječa Hrvatica je po noši Zagorka, torej iz bližnjega Hrvaškega zagorja ...

Le nekaj let pozneje Bela krajina predstavlja Slovenijo že drugič!
Ko je bil spomenik na Avali leta 1938 končan, je na Daljnem vzhodu že leto dni divjala 2. svetovna vojna, ki pozneje ni prizanesla niti Evropi. Takrat, med 2. svetovno vojno, pa je Bela krajina spet postala središče Slovenije, v tej prestolnici osvobojene Slovenije so se postavljali temelji nove države. In če smo prav pred kratkim ugotavljali, da je bila Bela krajina pred 80 leti Slovenija v malem, je vredno omembe, da je bila v očeh umetnika svetovnega kova Ivana Meštrovića Bela krajina Slovenija v malem že desetletje prej. Ker so pač veliki umetniki s svojim pretanjenim občutkom vedno korak pred časom!

Spomenik na Avali danes
5Monumentalna (a spregledana!) Belokranjka na Avali pa še danes, po skoraj stoletju, osuplja s svojo lepoto, grandioznostjo ter precizno in fino obdelavo. In seveda s trpežnostjo. Tako kot tudi ostalih sedem kariatid. Zdi se, da bodo kljubovale viharjem časov in obstajale, dokler bo obstajala Avala. Ampak prvotne ideje, simbolike v njih več ne prepoznavamo, Jugoslavija je medtem propadla, – že dvakrat. Avala je zdaj občasno le še ceremonialni prostor za polaganje vencev, predvsem pa je turistična atrakcija. In impresivna kulisa za (samo)razkazovanje na družabnih omrežjih.

Ana Starešinič (8. 3. 2024)

OPOMBE:
1. Kralja Aleksandra I. “Zedinitelja” so ubili 9. oktobra 1934, tudi zato, ker je z »zedinitvijo« mislil resno. Celo svojim otrokom je dal imena Petar (srbsko), Tomislav (hrvaško) in Andrej (slovensko).
2. Kariatide so bile izklesane v Meštrovićevi delavnici v Splitu, vsaka iz enega samega granitnega bloka prostornine 5 m³. Vsaka je visoka 3,75 m, skupaj s kapitelom 4,50 m, in težka približno 13 ton (vir: Živanović).
3. Simbolnost hoje bosih nog po materi zemlji, po rodni grudi dobro poznamo tudi iz slovenske umetnosti, npr. iz filma Na svoji zemlji.

VIRI:
Sič, Albert, Gaspari, Maksim: Slovenske narodne noše
Berdič, Mario: Ivan Meštrović in likovna umetnost na Slovenskem
Juteršek, Mirko: Meštrović v Sloveniji
Marolt, Marijan: Meštrović in Slovenci
Ignjatović, Aleksandar: Jugoslovenstvo u arhitekturi, 1904–1941
Živanović, Stevan: Spomenik neznanom junaku na Avali